STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

(cm)

Kênh

 

Ghi chú

1

Võ Thanh An

Nữ

15/07/2020

13,5

92

A

 

2

Trần Đồng Dao

Nữ

01/10/2020

 

12,4

92

A

 

3

Nguyễn Đức Dương

Nam

11/11/2020

18,2

103

A

 

4

Ninh Ngọc Linh Đan

Nữ

01/05/2020

14,5

98

A

 

5

Đặng Quang Thiên Hạo

Nam

16/02/2020

    14,3

94

A

 

6

Trần Quang Minh Hiếu

Nam

12/04/2020

16,6

103,5

A

 

7

 

Đường Minh Hưng

Nam

19/02/2020

13,8

99

A

 

8

 

Nguyễn Phước Khang

Nam

09/10/2020

23,8

     96

BP

 

9

Trần Hoàng Gia Nhật

Nam

17/04/2020

21

106

A

 

10

Đặng Nguyễn Gia Nhi

Nữ

22/11/2020

13,5

95

A

 

11

Đặng Thiên Phúc

Nam

28/03/2020

 

12,4

98

A

 

12

Nguyễn Nhật Quang

Nam

10/10/2020

16.4

100

A

 

13

Vũ Quang Phúc

Nam

16/04/2020

15,7

102

A

 

14

Lê Ngọc An Vy

Nữ

31/08/2020

14,4

98

A

 

15

Nguyễn Phúc Thịnh

Nam

03/02/2020

101

16,8

A

 

16

Nguyễn Bảo Liêm

Nam

07/01/2020

102

23

DC

 

Tin tức khác