CHƯƠNG TRÌNH HỌC VẼ LỚP LÁ THÁNG 12/2022

Chủ đề:  CẢNH VẬT

 

TIẾT

NỘI DUNG

KỸ NĂNG

Tiết 1

Vẽ cảnh gia đình ăn cơm

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Tiết 2

Bé quét nhà

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Tiết 3

Cảnh ngày đông

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Tiết 4

Cây thông Noel và bé

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Tiết 5

Ông già Noel và cổ xe tuần lộc

Cắt dán và trang trí sáng tạo

Tiết 6

Cảnh nhà em đêm Noel

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Tiết 7

Làm người tuyết

Bé biết làm người tuyết bằng nhựa

Tiết 8

Hoa mai và bé

Bé biết vẽ hình dạng cơ bản và sáng tạo thêm khung cảnh xung quanh

Chương trình học khác