STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

 

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

 1.  

HUỲNH NGỌC TRÂM ANH

Nữ

27/8/2019

17.6

111

A

 

 1.  

ĐÀO THANH CHI

Nữ

10/11/2019

14.5

98

A

 

 1.  

TRẦN THẢO CHI

Nữ

04/11/2019

16.1

99

A

 

 1.  

NGUYỄN BÙI TRÚC LINH

Nữ

17/12/2019

13.6

93

A

 

 1.  

NGUYỄN VÕ UYÊN NHI

Nữ

05/01/2019

13.4

94

A

 

 1.  

PHẠM NGỌC YẾN VY

Nữ

19/10/2019

13.6

90

A

 

 1.  

 HỒ QUỐC THIỆN

Nam

14/6/2019

17.6

100

A

 

 1.  

NGUYỄN PHÚC THỊNH

Nam

03/02/2020

15.6

97

A

 

 1.  

NGUYỄN HỮU PHÚC NGUYÊN

Nam

04/12/2019

15.0

98

A

 

 1.  

 NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Nam

28/5,2019

17.9

98

A

 

 1.  

NGUYỄN BÙI LINH DUY

Nam

9/11/2019

13.5

94

A

 

 1.  

LÊ HƯƠNG THẢO

Nữ

08/04/2019

15.7

116

A

 

 1.  

LÊ THÁI HOÀNG ĐĂNG

Nam

27/07/2019

14.4

98

A

 

 1.  

 TRẦN MINH TRỌNG HIẾU

Nam

04/12/2019

17.3

93

A

 

 1.  

ĐẶNG LÉA HÀ PHƯƠNG

    Nữ

25/10/2019

13.1

93

A

 

Tin tức khác