BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 03 NĂM HỌC 20202021

LỚP: GẤU BÔNG

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN GIA HUY

Nữ

16/06/2019

10.5

79

A

 

2

TRẦN MỸ ÁI

Nữ

30/11/2018

 

 

 

Chưa đi học lại

3

NGUYỄN NGỌC ĐINH ĐAN

Nữ

23/02/2019

12.5

84.5

A

 

4

NGUYỄN HOÀNG GIA PHÁT

Nam

18/01/2019

11

83

A

 

5

TRẦN DIỆP LAN CHI

Nữ

13/03/2019

10.5

82

A

 

6

HOÀNG LÊ MINH NGỌC

Nữ

27/09/2019

9.9

80.5

A

HS mới

7

LÊ THÁI HOÀNG ĐĂNG

Nam

27/07/2019

10.3

79

A

HS mới

8

NGUYỄN THÂN BẢO NGỌC

Nữ

28/05/2019

9.8

79

A

 

9

NGUYỄN THÂN BẢO CHÂU

Nữ

28/05/2019

10.5

79

A

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác