Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 -Năm học 2016 - 2017
Lớp : Thỏ Ngọc 2 (24 - 36 tháng)
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Nguyễn Minh Bảo Nghi 24/01/2014 x 16.9 95 A      
2 Lê Quốc Hưng 13/04/2014   16.5 98.5 A      
3 Hồ Đức Minh 27/03/2014   13.2 91 A      
4 Nguyễn Bảo Quyên 16/03/2014 x 15 92 A      
5 Nguyễn Văn Quốc Huy 30/04/2014   16 98 A      
6 Võ Khánh Minh 17/08/2014   12.8 88.5 A      
7 Trần Phan Thanh Hằng 25/09/2014 x 13.8 90 A      
8 Hoàng Thiên Phúc 08/07/2014   11.2 87.5 A      
9 Ng.Đỗ Tâm An 09/07/2014 x 11 88 A      
10 Nguyễn Võ Hưng Phát 11/6/2014              
11 Phạm Tú Ly 10/10/2014 x Nghỉ luôn
12 Cao Khải Anh 29/10/2014   11.9 89 A      
13 Lê Đỗ Thảo Nguyên 7/8/2014    x 14.5 90.5 A      
15 Đinh Hải  Phong 27/10/2014   12.9 92 A      
16                  
17                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 14 SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác