Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 - Năm học 2016 - 2017
Lớp : Mầm 4
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Nguyễn Minh Đức 13/04/2011   15.1 97 SDDCC      
2 Bùi Minh Quang( Bo) 18/04/2013   22 107 A      
3 Đặng Duy An Nhiên 05/02/2013 x 14.5 101 A      
4 H.Trọng Nguyên Khoa 15/01/2014   20.1 105 DC      
5 Văn Vĩnh Ngân 01/08/2013 x 15.8 97 A      
6 Mai Nguyên Phương Anh 18/04/2013 x 18 104 A      
7 Văn Ánh Minh 19/10/2013 x 15.2 100 A      
8 Trịnh Hoàng Minh 24/11/2013   15.3 97 A      
9 Trần Phúc Khang 4/2/2014   13.6 97 A      
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 7 SDDCN   SDDCC 1 Đứng cân  
  BP   DC 1 Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác