Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 - Năm học 2016 - 2017
Lớp : Chồi 1 
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Ng.Thái Thiên Giang 13/12/2012 x 21.9 108 A      
2 Tô Hiếu Nhân 27/11/2012   16.5 105 A      
3 Nguyễn Lê Minh 16/06/2012   15.7 104 A      
4 Trà Vũ Kim Thanh 21/09/2012 x 20.6 109 A      
5 Lê Phùng Khánh Linh 10/03/2012 x 16.8 111 A      
6 Lê Đào Tấn Phát 17/04/2012   16.8 107 A      
7 Ng.Võ Minh Quân  29/04/2012   20.2 109 A      
8 Hoàng Minh Anh 06/09/2012   23.4 111 DC      
9 Nguyễn Việt Hoàng 05/08/2012   21.5 112 A      
10 Đinh Khôi Nguyên 09/10/2012   21.4 112 A      
11 Nguyễn Hoàng Nhật 09/05/2012   22.4 109 A      
12 Bùi Minh Trực 29/02/2012   18.4 109 A      
13 Nguyễn Phi Long 12/08/2012   16.4 107 A      
14 Hồ Hạo Thiên 07/03/2012   15.8 105 A      
15 Phạm Nhật Khanh 06/07/2012   22.2 109 A      
16 Nguyễn Quỳnh Châu 23/11/2012 x 12.5 98 A      
17 Nguyễn Đức Thịnh 25/01/2012   18.9 111 A      
18 Nguyễn Nhật Linh Châu 26/11/2012 x 13.6 96 A      
19 Phạm Lê Gia Bảo 11/11/2012   14.5 96 A      
20 Lê Hoàng Phúc 15/10/2012   Nghỉ      
21 Lê Phú Khang 19/12/2012   12.8 94 A      
22 Nguyễn Quỳnh Giao 24/05/2012 x 18.8 112 A      
23 Trác Hiểu Quân 28/01/2013 x 16.5 100 A      
24 Nguyễn Hữu Thanh 19/01/2012   17.5   A      
25 Hoàng Kỳ Nam 29/11/2012   23 112 DC      
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 22 SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC 2 Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác